About us

Standard WykOŃCZENIA

Nova Pomorska

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

MURY OPOROWE

– wylewane z betonu , zbrojone stalą

– posadowienie na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonej stalą. 

– podkład ław stanowi chudy beton 

FUNDAMENTY

– posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych 

Ławy żelbetowe, wylewane na placu budowy z betonu

NADPROŻA 

– belki żelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

– wykonane jako murowane z bloczków betonowych

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Stanowią konstrukcję nośną stropu i przegrodę termiczną, w projekcie przewidziano ściany zewnętrzne wykonane:

– z bloczków silikatowych drążonych na zaprawie cementowo-wapiennej docieplone styropianem lub wełną mineralną, na zewnątrz tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce, okładzina elewacyjna

– pomiędzy segmentami z bloczków silikatowych drążonych na zaprawie cementowo-wapiennej

– ściany attykowe: z bloczków silikatowych drążonych na zaprawie cementowo-wapiennej.

SŁUPY

– żelbetowe

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

– ściany murowane i stropy: tynki gipsowe 

STROPY

– stropy monolityczne.

– oparte na ścianach nośnych murowanych oraz słupach żelbetowych

– w miejscu oparcia stropów na ścianach zaprojektowane są wieńce żelbetowe

DACH

– stropodachy pełne

– obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej 

KOMINY

– tynk kamyczkowy, kol. jak na elewacjach

STOLARKA OKIENNA

– stolarka okienna PCV, laminowana, współczynnik nie większy niż U = 0.9 W/m2K. 

– okna wyposażone w nawiewniki, spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń. 

DRZWI ZEWNĘTRZNE 

– drzwi zewnętrzne indywidualne, stalowe, drewniane lub aluminiowe z wkładką termiczną, współczynnik   nie większy niż U = 1,3 W/m2K.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

– z blachy stalowej powlekanej

ELEWACJA 

– tynk cienkowarstwowy, okładzina elewacyjna, kolor jak na elewacjach

GARAŻE/ MIEJSCA POSTOJOWE 

ELEMENTY BUDOWLANE  

budynki murowane, przykryte stropodachem, pokrycie nierozprzestrzeniające ognia, izolacja termiczna ze styropianu NRO

ZADASZENIE NAD MP. przy G1. 

– posadowienie na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonych stalą 

– podkład ław stanowi chudy beton 

– konstrukcja z stanowi strop wylewany oparty z trzech stron na słupach żelbetowych z kolei  od strony południowej zabezpieczony i całkowicie oparty ścianą żelbetową 

– strop zadaszenia tworzy stropodach zielony z wysuniętą z trzech stron projektowaną attyką zabezpieczoną balustradą stalową 

GARAŻ G1.G2.G3

– posadowienie przewidziano na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonych stalą. – – podkład ław stanowi chudy beton 

– konstrukcja stanowi strop wylewany oparty z trzech stron na słupach żelbetowych, z kolei  od strony południowej (G2), projektowanych budynku nr 1 i 36 zabezpieczone i oddylatowane ścianą żelbetową (G1, G3) 

– stropy tworzą stropodach zielony z wysuniętą z trzech stron projektowaną attyką zabezpieczoną balustradą stalową 

– pomiędzy budynkami garażowymi projektuje się schody zewnętrzne żelbetowe oddylatowane od projektowanych budynków.

BRAMY G1.G2.G3 

– bramy segmentowe bez napędu 

ŚCIANY I SUFITY

– nie tynkowane 

POSADZKI

– kostka brukowa lub beton zatarty 

INSTALACJE

ELEKTRYCZNA

Budynki będą zasilane z sieci elektroenergetycznej, projektowane złącza kablowe zostaną wykonane w pobliżu lub na ścianie budynków nr 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 42, 46. Od tablic rozdzielczych zostaną poprowadzone instalacje doziemne do szafek rozdzielczych w budynkach w pomieszczeniu (1/01 komunikacja +schody i wiatrołap) oraz do projektowanych budynków garażowych.

– instalacje elektryczne wewnętrzne.

– tablice główne, tablice zasilająco-rozdzielcze, tablice pomocnicze,

– instalacja ochrony od porażeń,

– urządzenia ochrony przepięciowej

 – instalacja oświetlenia terenu.

TELEKOMUNIKACYJNA 

zgodnie z wymogami art. 30 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 777).

SANITARNA 

Instalacja wodociągowa:

– woda do budynków mieszkalnych będzie doprowadzona z istniejącego wodociągu gminnego projektowaną siecią i przyłączami, 

– prowadzenie instalacji zaprojektowano w układzie poziomym, 

– rurociągi ułożone będą w warstwach posadzkowych i w ścianach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

– ścieki z budynków mieszkalnych odprowadzane będą do istniejącej sieci gminnej w ulicy poprzez projektowane doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej oraz projektowane przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej, 

poziomy prowadzone będą pod posadzką parteru,

– podejścia do przyborów sanitarnych układane będą w ścianach lub warstwach posadzkowych.

Instalacja gazowa:

– podłączenie gazu do budynków mieszkalnych należy wykonać z projektowanych przyłączy i sieci gazu oraz projektowaną instalacją doziemną. 

– instalację zewnętrzną gazową projektuje się z rur gazowych PE100 SDR 11 i spadku i=0.0%.

– w budynkach mieszkalnych zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową zasilaną gazem ziemnym klasy E. 

– punkty redukcyjno-pomiarowe znajdują się przy budynkach, na utwardzeniach, przy wejściach do budynków. 

– instalacja gazowa zasilania z przyłącza gazowego.

Instalacja c.o.: 

– źródłem ciepła w budynkach mieszkalnych będą kotłownie z kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz systemem powietrzno-spalinowym o mocy 20kW.,

– instalacje grzewcze w pomieszczeniach – wiatrołapy (typ B) oraz łazienki, hol+pralnia (typ A) będą zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa.

– w budynkach zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, 

– przewody do ogrzania poszczególnych pomieszczeń będą prowadzone od źródła ciepła do rozdzielaczy grzejników płytowych w układzie poziomym, pętlicowym, w posadzce parteru i II kondygnacji, a następnie od rozdzielaczy do tafli grzejników podłogowych, 

– wszystkie pomieszczenia ogrzewane wyposażone będą w termostaty grzejnikowe zapewniające indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu. 

WENTYLACYJNA

grawitacyjna 

DODATKOWE ŻRÓDŁO ENERGII  

Wg. oddzielnego opracowania

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

Wg. oddzielnego opracowania 

CZĘŚCI WSPÓLNE 

OTOCZENIE

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługa komunikacyjna do budynków mieszkalnych odbywać się będzie od strony północnej w oparciu o 4 projektowane zjazdy będące częścią drogi gminnej, publicznej (ul. Kujawska) a następnie poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne, projektowane dojście z funkcją dojazdu, projektowane schody zewnętrzne i utwardzone dojścia piesze o szer. min. 1.5m przed budynkami oraz od strony południowej w oparciu o projektowany zjazd, będący częścią drogi gminnej, publicznej (ul. Pomorska) a następnie poprzez projektowany ciąg pieszo-jezdny i utwardzone dojścia piesze o szer. min. 1.5m przed budynkami. 

Obsługa komunikacyjna do budynków garażowych odbywać się będzie od strony północnej w oparciu o 4 projektowane zjazdy ,będące częścią drogi gminnej, publicznej (ul. Kujawska) a następnie poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne, projektowane dojście z funkcją dojazdu oraz utwardzone dojścia piesze o szer. min. 1.5m pomiędzy projektowanym parkingiem

–  nawierzchnie utwardzone ciągów pieszo-jezdnych

–  miejsca postojowe naziemne,

–  dojścia piesze pomiędzy budynkami o szer. 3.00m – środkowy pas z geokraty,

– utwardzenia – nawierzchnia z kostki betonowej, niefazowanej o grubości 8cm, spoinowanej   piaskiem, na podbudowie z kruszywa.

SCHODY ZEWNĘTRZNE TERENOWE 

– betonowe wylewane na gruncie i ubitym piasku lub z kostki brukowej 

ŚMIETNIKI– miejsce składowania odpadów przy ciągach pieszo-jezdnych w północno-wschodniej, południowo-wschodniej oraz w południowo-zachodniej części terenu inwestycji, w wiatach, jako kontenery ustawione na utwardzonym, zmywalnym i izolowanym podłożu, z zamykanymi otworami wrzutowymi, dojście bezprogowe,

– dojazd do śmietników poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne.

OGRODZENIE TERENU 

– ogrodzenie panelowe, 

– bramy wjazdowe, 

– bramki 

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

ŚCIANY DZIAŁOWE

– z elementów murowanych drobnowymiarowych

TYNKI

– gipsowy 

POSADZKI

– szlichta cementowa

STOLARKA OKIENNA

– PCV laminowane współczynnik nie większy niż U = 0.9 W/m2K.

– okna wyposażone w nawiewniki, spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń

STOLARKA DRZWIOWA

– drzwi zewnętrzne indywidualne, stalowe,drewniane lub aluminiowe z wkładką termiczną, współczynnik   nie większy niż U = 1,3 W/m2K.

PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Brak 

BALKONY 

– wylewki betonowe

– balustrady 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

– rozprowadzona instalacja do punktów, ilość gniazd zgodnie z projektem

INSTALACJA NISKOPRADOWA

– Instalacje teletechniczne – przystosowanie do podłączenia telewizji, telefonu, Internetu

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

– podejścia w ścianach lub warstwach posadzkowych

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

– ścieki z budynków odprowadzane będą doziemnymi instalacjami kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy poprzez przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej

INSTALACJA CO

– kotłownie z kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz systemem powietrzno-spalinowym o mocy 20kW.,

– instalacje grzewcze w pomieszczeniach – wiatrołapy (typ B) oraz łazienki, hol+pralnia (typ A) zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa.

– ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, 

– przewody do ogrzania poszczególnych pomieszczeń prowadzone od źródła ciepła do rozdzielaczy grzejników płytowych w układzie poziomym, pętlicowym, w posadzce parteru i II kondygnacji, a następnie od rozdzielaczy do tafli grzejników podłogowych, 

– wszystkie pomieszczenia ogrzewane wyposażone w termostaty zapewniające indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu.

INSTALACJA GAZOWA

–  wewnętrzna instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym klasy E. 

– punkty redukcyjno-pomiarowe znajdują się przy budynkach, na utwardzeniach, przy wejściach do budynków,

– instalacja gazowa zasilania z przyłącza gazowego.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Wg. oddzielnego opracowania  około 2kW

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

Wg. oddzielnego opracowania 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 

– grawitacyjna zgodnie z projektem 

OTOCZENIE – ZIELEŃ 

– niska w postaci trawników

CHODNIKI- DOJŚCIA 

– kostka brukowa

ŚMIETNIKI

– na utwardzonym podłożu