About us

Standard WykOŃCZENIA

Nova Pomorska

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

MURY OPOROWE

– wylewane z betonu , zbrojone stalą

– posadowienie na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonej stalą. 

– podkład ław stanowi chudy beton 

FUNDAMENTY

– posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych 

Ławy żelbetowe, wylewane na placu budowy z betonu

NADPROŻA 

– belki żelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

– wykonane jako murowane z bloczków betonowych

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Stanowią konstrukcję nośną stropu i przegrodę termiczną, w projekcie przewidziano ściany zewnętrzne wykonane:

– z bloczków silikatowych drążonych na zaprawie cementowo-wapiennej docieplone styropianem lub wełną mineralną, na zewnątrz tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce, okładzina elewacyjna

– pomiędzy segmentami z bloczków silikatowych drążonych na zaprawie cementowo-wapiennej

– ściany attykowe: z bloczków silikatowych drążonych na zaprawie cementowo-wapiennej.

SŁUPY

– żelbetowe

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

– ściany murowane i stropy: tynki gipsowe 

STROPY

– stropy monolityczne.

– oparte na ścianach nośnych murowanych oraz słupach żelbetowych

– w miejscu oparcia stropów na ścianach zaprojektowane są wieńce żelbetowe

DACH

– stropodachy pełne

– obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej 

KOMINY

– tynk kamyczkowy, kol. jak na elewacjach

STOLARKA OKIENNA

– stolarka okienna PCV, laminowana, współczynnik nie większy niż U = 0.9 W/m2K. 

– okna wyposażone w nawiewniki, spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń. 

DRZWI ZEWNĘTRZNE 

– drzwi zewnętrzne indywidualne, stalowe, drewniane lub aluminiowe z wkładką termiczną, współczynnik   nie większy niż U = 1,3 W/m2K.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

– z blachy stalowej powlekanej

ELEWACJA 

– tynk cienkowarstwowy, okładzina elewacyjna, kolor jak na elewacjach

GARAŻE/ MIEJSCA POSTOJOWE 

ELEMENTY BUDOWLANE  

budynki murowane, przykryte stropodachem, pokrycie nierozprzestrzeniające ognia, izolacja termiczna ze styropianu NRO

ZADASZENIE NAD MP. przy G1. 

– posadowienie na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonych stalą 

– podkład ław stanowi chudy beton 

– konstrukcja z stanowi strop wylewany oparty z trzech stron na słupach żelbetowych z kolei  od strony południowej zabezpieczony i całkowicie oparty ścianą żelbetową 

– strop zadaszenia tworzy stropodach zielony z wysuniętą z trzech stron projektowaną attyką zabezpieczoną balustradą stalową 

GARAŻ G1.G2.G3

– posadowienie przewidziano na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonych stalą. – – podkład ław stanowi chudy beton 

– konstrukcja stanowi strop wylewany oparty z trzech stron na słupach żelbetowych, z kolei  od strony południowej (G2), projektowanych budynku nr 1 i 36 zabezpieczone i oddylatowane ścianą żelbetową (G1, G3) 

– stropy tworzą stropodach zielony z wysuniętą z trzech stron projektowaną attyką zabezpieczoną balustradą stalową 

– pomiędzy budynkami garażowymi projektuje się schody zewnętrzne żelbetowe oddylatowane od projektowanych budynków.

BRAMY G1.G2.G3 

– bramy segmentowe bez napędu 

ŚCIANY I SUFITY

– nie tynkowane 

POSADZKI

– kostka brukowa lub beton zatarty 

INSTALACJE

ELEKTRYCZNA

Budynki będą zasilane z sieci elektroenergetycznej, projektowane złącza kablowe zostaną wykonane w pobliżu lub na ścianie budynków nr 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 42, 46. Od tablic rozdzielczych zostaną poprowadzone instalacje doziemne do szafek rozdzielczych w budynkach w pomieszczeniu (1/01 komunikacja +schody i wiatrołap) oraz do projektowanych budynków garażowych.

– instalacje elektryczne wewnętrzne.

– tablice główne, tablice zasilająco-rozdzielcze, tablice pomocnicze,

– instalacja ochrony od porażeń,

– urządzenia ochrony przepięciowej

 – instalacja oświetlenia terenu.

TELEKOMUNIKACYJNA 

zgodnie z wymogami art. 30 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 777).

SANITARNA 

Instalacja wodociągowa:

– woda do budynków mieszkalnych będzie doprowadzona z istniejącego wodociągu gminnego projektowaną siecią i przyłączami, 

– prowadzenie instalacji zaprojektowano w układzie poziomym, 

– rurociągi ułożone będą w warstwach posadzkowych i w ścianach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

– ścieki z budynków mieszkalnych odprowadzane będą do istniejącej sieci gminnej w ulicy poprzez projektowane doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej oraz projektowane przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej, 

poziomy prowadzone będą pod posadzką parteru,

– podejścia do przyborów sanitarnych układane będą w ścianach lub warstwach posadzkowych.

Instalacja gazowa:

– podłączenie gazu do budynków mieszkalnych należy wykonać z projektowanych przyłączy i sieci gazu oraz projektowaną instalacją doziemną. 

– instalację zewnętrzną gazową projektuje się z rur gazowych PE100 SDR 11 i spadku i=0.0%.

– w budynkach mieszkalnych zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową zasilaną gazem ziemnym klasy E. 

– punkty redukcyjno-pomiarowe znajdują się przy budynkach, na utwardzeniach, przy wejściach do budynków. 

– instalacja gazowa zasilania z przyłącza gazowego.

Instalacja c.o.: 

– źródłem ciepła w budynkach mieszkalnych będą kotłownie z kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz systemem powietrzno-spalinowym o mocy 20kW.,

– instalacje grzewcze w pomieszczeniach – wiatrołapy (typ B) oraz łazienki, hol+pralnia (typ A) będą zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa.

– w budynkach zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, 

– przewody do ogrzania poszczególnych pomieszczeń będą prowadzone od źródła ciepła do rozdzielaczy grzejników płytowych w układzie poziomym, pętlicowym, w posadzce parteru i II kondygnacji, a następnie od rozdzielaczy do tafli grzejników podłogowych, 

– wszystkie pomieszczenia ogrzewane wyposażone będą w termostaty grzejnikowe zapewniające indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu. 

WENTYLACYJNA

grawitacyjna 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Wg. oddzielnego opracowania –  około 2kW

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

Wg. oddzielnego opracowania 

CZĘŚCI WSPÓLNE 

OTOCZENIE

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługa komunikacyjna do budynków mieszkalnych odbywać się będzie od strony północnej w oparciu o 4 projektowane zjazdy będące częścią drogi gminnej, publicznej (ul. Kujawska) a następnie poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne, projektowane dojście z funkcją dojazdu, projektowane schody zewnętrzne i utwardzone dojścia piesze o szer. min. 1.5m przed budynkami oraz od strony południowej w oparciu o projektowany zjazd, będący częścią drogi gminnej, publicznej (ul. Pomorska) a następnie poprzez projektowany ciąg pieszo-jezdny i utwardzone dojścia piesze o szer. min. 1.5m przed budynkami. 

Obsługa komunikacyjna do budynków garażowych odbywać się będzie od strony północnej w oparciu o 4 projektowane zjazdy ,będące częścią drogi gminnej, publicznej (ul. Kujawska) a następnie poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne, projektowane dojście z funkcją dojazdu oraz utwardzone dojścia piesze o szer. min. 1.5m pomiędzy projektowanym parkingiem

–  nawierzchnie utwardzone ciągów pieszo-jezdnych

–  miejsca postojowe naziemne,

–  dojścia piesze pomiędzy budynkami o szer. 3.00m – środkowy pas z geokraty,

– utwardzenia – nawierzchnia z kostki betonowej, niefazowanej o grubości 8cm, spoinowanej   piaskiem, na podbudowie z kruszywa.

SCHODY ZEWNĘTRZNE TERENOWE 

– betonowe wylewane na gruncie i ubitym piasku lub z kostki brukowej 

ŚMIETNIKI– miejsce składowania odpadów przy ciągach pieszo-jezdnych w północno-wschodniej, południowo-wschodniej oraz w południowo-zachodniej części terenu inwestycji, w wiatach, jako kontenery ustawione na utwardzonym, zmywalnym i izolowanym podłożu, z zamykanymi otworami wrzutowymi, dojście bezprogowe,

– dojazd do śmietników poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne.

OGRODZENIE TERENU 

– ogrodzenie panelowe, 

– bramy wjazdowe, 

– bramki 

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

ŚCIANY DZIAŁOWE

– z elementów murowanych drobnowymiarowych

TYNKI

– gipsowy 

POSADZKI

– szlichta cementowa

STOLARKA OKIENNA

– PCV laminowane współczynnik nie większy niż U = 0.9 W/m2K.

– okna wyposażone w nawiewniki, spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń

STOLARKA DRZWIOWA

– drzwi zewnętrzne indywidualne, stalowe,drewniane lub aluminiowe z wkładką termiczną, współczynnik   nie większy niż U = 1,3 W/m2K.

PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Brak 

BALKONY 

– wylewki betonowe

– balustrady 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

– rozprowadzona instalacja do punktów, ilość gniazd zgodnie z projektem

INSTALACJA NISKOPRADOWA

– Instalacje teletechniczne – przystosowanie do podłączenia telewizji, telefonu, Internetu

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

– podejścia w ścianach lub warstwach posadzkowych

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

– ścieki z budynków odprowadzane będą doziemnymi instalacjami kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy poprzez przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej

INSTALACJA CO

– kotłownie z kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz systemem powietrzno-spalinowym o mocy 20kW.,

– instalacje grzewcze w pomieszczeniach – wiatrołapy (typ B) oraz łazienki, hol+pralnia (typ A) zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa.

– ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, 

– przewody do ogrzania poszczególnych pomieszczeń prowadzone od źródła ciepła do rozdzielaczy grzejników płytowych w układzie poziomym, pętlicowym, w posadzce parteru i II kondygnacji, a następnie od rozdzielaczy do tafli grzejników podłogowych, 

– wszystkie pomieszczenia ogrzewane wyposażone w termostaty zapewniające indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu.

INSTALACJA GAZOWA

–  wewnętrzna instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym klasy E. 

– punkty redukcyjno-pomiarowe znajdują się przy budynkach, na utwardzeniach, przy wejściach do budynków,

– instalacja gazowa zasilania z przyłącza gazowego.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Wg. oddzielnego opracowania  około 2kW

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

Wg. oddzielnego opracowania 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 

– grawitacyjna zgodnie z projektem 

OTOCZENIE – ZIELEŃ 

– niska w postaci trawników

CHODNIKI- DOJŚCIA 

– kostka brukowa

ŚMIETNIKI

– na utwardzonym podłożu