Szanowni Państwo, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka NOVA POMORSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Grochowa 11/3, 15-442 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007993, REGON: 523915750, NIP: 5423460243,

oraz spółka

KONCEPTBUD DEVELOPMENT – Willa Grazi Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Grochowa 11 lok. 3 , 15-422) , REGON: 522325933 NIP: 5423450865, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000977414, REGON: 522325933, NIP: 5423450865.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu związanym z prowadzoną korespondencją mailową. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym szczegółowe informacje o celach przetwarzania i przysługujących Państwu w związku z tym prawach pod adresem www.konceptbuddevelopement.pl

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do obsługi biura lub zawarcia lub realizacji umowy kupna budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub podjęcia działań przed zleceniem świadczenia obsługi biura lub zawarciem umowy kupna budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, nr PESEL, nr NIP,(w zależności od tego, jakie dane osobowe podano; zwane dalej jako dane osobowe) są NOVA POMORSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Grochowa 11/3, 15-442 Białystok), oraz KONCEPTBUD DEVELOPMENT – Willa Grazi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Grochowa 11 lok. 3 , 15-422)  (dalej jako ADO). 

 2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pani/Pana dane osobowe, jako niezbędne do świadczenia obsługi na rzecz tego podmiotu.

 3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sprzedaz@konceptbud.pl , za pomocą telefonu: 530 302 095 drogą pocztową: ul. Grochowa 11/3, 15-442 Białystok.

 4. Szczegółowe informacje na temat celu, w jakim dane osobowe będą/mogą być przetwarzane przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych, otrzymają Państwo drogą mailową pod adresem sprzedaz@konceptbud.pl

 5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 6. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania treści swoich danych osobowych.

 8. W przypadkach określonych przepisami prawa, w tym jeżeli nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia obsługi biura lub zawarcia, czy realizacji umowy kupna budynku mieszkalnego jednorodzinnego,, lub podejmowania działań przed zleceniem świadczenia obsługi biura lub zawarciem umowy kupna budynku mieszkalnego jednorodzinnego,. W przypadku niepodania danych, świadczenie obsługi, zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed ich świadczeniem obsługi biura lub zawarciem umowykupna budynku mieszkalnego jednorodzinnego, może być niemożliwe lub utrudnione.

 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez ADO w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

INFORMACJA O POUFNOŚCI

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne, objęte tajemnicą zawodową i przeznaczone do wyłącznej wiadomości oraz użytku określonego adresata oraz jednostek organizacyjnych, w ramach których adresat działa. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie oraz ujawnianie tych informacji przez osoby inne niż te, do których wiadomość jest skierowana, należy uznać za działania niedozwolone, stanowiące naruszenie prawa. W przypadku otrzymania niniejszej wiadomości w wyniku błędu należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę, a wiadomość wykasować.

CONFIDENTIALY NOTICE

This message and any attachments may contain confidential information covered by professional secrecy and intended for exclusive knowledge and use of specific recipient and entities in which the recipient acts. Reviewing, distribution, copying or any other use or disclosure of this message by a person other than the intended recipient of this message shall be considered a prohibited act which constitutes violation of law. In case of receiving this message as a result of an error, please immediately notify the sender and delete the message.